Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden via bemiddeling door Onder1dak.

Definities:

De opdrachtgever: Een natuurlijkpersoon met een servicecontract bij Onder1dak.

Partnerbedrijf: Door de bemiddeling van Onder1dak ingeschakelde rechtspersoon, welke op eigen naam en verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever werkzaamheden verricht.

Onder1dak: De rechtspersoon die de bemiddeling verzorgt tussen de opdrachtgever en het partnerbedrijf.

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle  overeenkomsten- zoals koop en verkoop, het verrichten van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten- met Onder1dak.

Afwijkende voorwaarden of bedingen gelden alleen wanneer Onder1dak en de opdrachtgever of het partnerbedrijf deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de onderhavige voorwaarden van toepassing.

Onder1dak wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is aangegeven.

 1. Servicecontracten

loopt het servicecontract automatisch door en geldt een opzegtermijn van één maand.

Bij betaling in 12 termijnen incasseert Onder1dak de gelden op de eerste dag van de maand. Voor de incasso hiervan wordt gebruik gemaakt van de door de klant getekende automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling van het servicecontract in één keer is mogelijk. Er geldt dan een korting van 5% op het jaartarief (maandtarief x 12). Voor de betaling maakt Onder1dak een factuur op welke binnen 14 dagen door opdrachtgever is betaald.

Onder1dak houdt zich het recht voor de tarieven van de servicecontracten te wijzigen. Eventuele tariefswijzigingen worden aan de klant schriftelijk medegedeeld en worden gepubliceerd op de website.

Indien in het afgesloten servicecontract het (opnieuw) instellen van de audio/telvisiekanalen is opgenomen dat geldt hiervoor een maximale arbeidsduur van 30 minuten. Overige minuten worden aan opdrachtgever doorberekent conform het geldende tarief, zoals gepubliceerd op de website.

Indien in het afgesloten servicecontract tablet of smartphone uitleg is opgenomen dan geldt hiervoor een maximale arbeidsduur van 60 minuten. Overige minuten worden aan opdrachtgever doorberekent conform het geldende tarief, zoals gepubliceerd op de website.

De gratis diensten, welke in het afgesloten servicecontract zijn opgenomen, zijn gedurende 1 jaar geldig. Tenzij anders is vermeld worden de gratis diensten niet automatisch ingepland maar door opdrachtgever aangevraagd wanneer opdrachtgever daar gebruik van wenst te maken. Wanneer binnen een jaar na afsluiten van het servicecontract geen gebruik van de gratis diensten is gemaakt vervallen de rechten op deze gratis diensten. Bij verlenging van het servicecontract beschikt opdrachtgever voor het nieuwe jaar wederom over de, in het afgesloten servicecontract opgenomen, gratis diensten. Indien na beëindiging van het servicecontract binnen 12 maanden een nieuw servicecontract wordt afgesloten dan worden de reeds gebruikte gratis diensten behorende bij het beëindigde servicecontract meegeteld in het totaal van de aanspraak op de gratis diensten van het nieuw afgesloten contract.

 1. Offerte

Een door Onder1dak opgestelde en door klant ondertekende offerte voor uit te voeren werkzaamheden is bindend. Bij annuleren van een reeds getekende offerte wordt door Onder1dak 75 euro administratiekosten in rekening gebracht alsmede alle gemaakte kosten voor inkoop materiaal. Bij annulering binnen 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden worden tevens het aantal ingeplande werk-uren voor 2 dagen in rekening gebracht.

Onder1dak houdt zich het recht voor om voorschotdeclaraties te versturen. Het bedrag van deze voorschotdeclaraties moet binnen 14 dagen na betreffende dagtekening zijn betaald.

 1. Werkzaamheden

Werkzaamheden waarvoor een offerte is opgemaakt kunnen niet eerder aanvangen dan dat Onder1dak alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden, waaronder de getekende offerte heeft ontvangen. Tevens moet de, indien van toepassing zijnde, aanbetaling door Onder1dak zijn ontvangen.

De opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van de werkplek. 

Het verbruik van gas, licht en water tijdens de werkzaamheden is voor rekening van de opdrachtgever.

Onder1dak rekent geen voorrijkosten. Echter wanneer Onder1dak of een partnerbedrijf van Onder1dak door toedoen van de opdrachtgever de werkzaamheden niet kan uitvoeren wordt een vergoeding in rekening gebracht van 50 euro.

 1. Betalingen

Onder1dak incasseert de verschuldigde gelden voor de servicecontracten op de eerste dag van de maand. Voor de incasso hiervan wordt gebruik gemaakt van de door de klant getekende automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.

Onder1dak maakt in alle gevallen een gespecificeerde factuur op. De opdrachtgever is verplicht binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur het totaal van het factuurbedrag te hebben betaald aan Onder1dak. Betaling geschied middels een bankoverschrijving of een betaling per mobiele pin.

Wanneer de werkzaamheden deels of geheel zijn verricht door een partnerbedrijf van Onder1dak vervult Onder1dak een kassiersfunctie. Onder1dak maakt in voorkomende gevallen altijd de factuur voor de opdrachtgever op.  Het partnerbedrijf stuurt voor de geleverde werkzaamheden binnen 5 werkdagen een factuur aan Onder1dak. Na ontvangst van de factuur betaalt Onder1dak binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag aan het partnerbedrijf.   

Onder1dak houdt zich het recht voor om voor de bemiddeling tussen opdrachtgever en partnerbedrijf een bemiddelingsvergoeding te rekenen. Deze vergoeding is reeds verwerkt in het aan de opdrachtgever aangeboden uurtarief op de factuur en/of de offerte.

 1. Te late betaling

Voor alle betalingen geldt dat bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, de opdrachtgever in verzuim is en er wettelijk rente aan Onder1dak is verschuldigd. Indien Onder1dak na een herhaald verzoek nog geen betaling heeft ontvangen is Onder1dak gerechtigd de vordering uit handen te geven van een incassobureau. De opdrachtgever is in dat geval ook de daaraan verbonden kosten verschuldigd aan Onder1dak.  Ook is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die Onder1dak moet maken om de vordering te incasseren. Betalingen worden altijd eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering op de hoofdsommen.

 1. Aansprakelijkheid

Onder1dak tracht 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar te zijn.  Onder1dak kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een onvoorziene situatie optreedt waarbij Onder1dak onbereikbaar is.

Werkzaamheden die door bemiddeling van Onder1dak tot stand zijn gekomen en die worden uitgevoerd door partnerbedrijven, vinden plaats op eigen naam en verantwoordelijkheid van deze rechtspersonen.  Onder1dak is niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van klant of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van de werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij Onder1dak in dienst zijnde personen. De opdrachtgever zal Onder1dak vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade.

Onder1dak is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de wederpartij of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Onder1dak gevoerde onderhandelingen, een met Onder1dak aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Onder1dak, een door Onder1dak gedaan beroep op overmacht of een door wederpartij aan de klant verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij;

 1.  De wederpartij of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid  van Onder1dak;

 2.  Onder1dak schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; In dat geval is de    aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die  verzekering wordt uitbetaald.

Voor zover in rechte komt vast te staan dat de in hierboven omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Onder1dak betalen bedrag ter zake schadevergoeding – inclusief boetes- nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat Onder1dak in het voorafgaande kalenderjaar heeft ontvangen van de wederpartij. Indien in het voorafgaande kalenderjaar niets is betaald is de aansprakelijkheid van Onder1dak beperkt tot een bedrag van €250,-.

 1. Spoedgevallen

Onder1dak is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 18:00. Buiten deze reguliere tijden is Onder1dak bereikbaar voor spoedgevallen. Onder een spoedgeval wordt verstaan:

-  Een onvoorziene situatie waarbij de kwaliteit van de woning, of eigendommen van de opdrachtgever in ernstige mate wordt aangetast wanneer met de reparatie van deze situatie wordt gewacht tot de reguliere openingstijden van Onder1dak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij waterschade door lekkage.

- Een onvoorziene situatie waarbij de basis behoefte voor wooncomfort (lees: gas, licht en water) voor opdrachtgever niet beschikbaar is.

Onder1dak werkt tijdens reguliere openingstijden met vaste partnerbedrijven. Echter bij spoedsituaties kan het voorkomen dat Onder1dak genoodzaakt is, gezien het spoedeisende karakter van de melding, een ander dan het vaste partnerbedrijf in te schakelen.

Onder1dak tracht 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar te zijn.  Onder1dak kan niet aansprakelijk worden gesteld indien er een onvoorziene situatie optreedt waarbij Onder1dak onbereikbaar is.

 1. Concurrentie

Wanneer er door de bemiddeling van Onder1dak een partnerbedrijf werkzaamheden verricht bij een opdrachtgever dan is het partnerbedrijf op dat moment tevens het gezicht van Onder1dak. Het partnerbedrijf zal onder geen beding acquisitie uitoefenen richting opdrachtgever voor zijn eigen onderneming. In het geval partnerbedrijf zich niet houdt aan vorenstaande zal Onder1dak een boete aan het partnerbedrijf rekenen van 1000 euro en sluit Onder1dak het partnerbedrijf uit voor verdere opdrachten.

 1. Geheimhouding

De opdrachtgever, het partnerbedrijf en Onder1dak zullen alle door de één aan de ander verschafte gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruik maken in het kader van de uitvoering van de overeengekomen opdracht.

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing.

Contact

Onder1dak
023 205 23 23
Ma t/m Vrij 8:00-18:00
Spoedgevallen 24 uur per dag,
7 dagen in de weekPostadres
Jacob van Campenstraat 8
2101 VL Heemstede

KVK: 67643779
BTW: NL 186402934B01
Bank: NL83 KNAB 0255 7370 68
Eén telefoonnummer, één aanspreekpunt voor al uw klussen in huis <br><br>023-205 23 23

Eén telefoonnummer, één aanspreekpunt voor al uw klussen in huis

023-205 23 23